LEGISLACIÓ LABORAL

     
    Conveni col·lectiu de la contrucció

Taules salarials del 2006 (al 2007 va haver una modificació)

   
    Estatut dels Treballadors

   
    Llei de prevenció de riscos laborals