LEGISLACIÓ TRIBUTÀRIA

     
    Recurs Tributari en via Administrativa

   
    Obligació d'expdir factura

   
    Operacions amb terceres persones

Real Decret que regula les operacions amb terceres persones
Manual sobre el model 347
Breu explicació del model 347

 
    LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

   
    Llei de prevenció contra el frau fiscal

   
    Al 2006 es fan canvis sobre IRPF, I.S. i Societats Patrimonials.

Llei 35/2006 IRPF, Impost de Societats, i Societats Patrimonials.
Correcció d'errors de la llei anterior
 
    Legislació sobre el IVA Llei 37/1992 de l'IVA
Reglament dels Mòduls a l'IRPF i sobre l'IVA.

 
   
Guia sobre l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Guia ITPAJD (7 Mb)  
    Real Decret sobre l'Inspecció Tributària

   
    Impost de Societats Text Refós de l'Impost de Societats del 2004
Reglament de l'I.S.

 
    Manual per Comptabilitzar l'Impost de Societats, d'una profe de la UdG.