Institut Sa Palomera  
 

 

 
 
PRIMER DE BATXILLERAT
 
 

EMPRESA DE PRIMER

 
 

En negre els enunciats. En blau les respostes

 
 

1T

 
 

A continuació tens una taula on apareix els valors afegits que suporta un producte fins que és consumit. El producte final és un Tetra Brik de llet. Acaba d’emplenar la taula. Calcula quin és el marge comercial que aplica cada empresa en percentatge (tant per cent). Necessito veure com a mínim un dels càlculs.

 
  valor.afegit.  
 

Càlcul del marge comercial de l'envasadora:

 
 
marge.comercial
 
     
 

Amb quins valors agregats (sumats) de la taula anterior es corresponen amb el valor de la compra que suporta el consumidor? I per què es produeix aquest fenomen?

 
 

Preu que paga el consumidor = 475'00 + 166'25 + 288'56 = 929,81 €

El consumidor paga com a preu la suma dels beneficis de les empreses. Aquest fenomen es produeix perquè del contrari la cadena es trencaria, alguna empresa, de tenir pèrdues no voldria produir. Llavors hauria de produir una altra empresa (en competència) o bé, el mercat es quedaria desproveït. És a dir, aniries a la botiga i trobaries el lineal (o prestatgeries) buides.

 
     
 

L'empresa desenvolupa la seva activitat de producció, distribució i/o de prestació de serveis en un entorn social i econòmic.  Què entenem per entorn general i per entorn específic?

 
 

Entorn general, que afecta a totes les empreses en general. Hi ha molts aspectes que influeixen, com els culturals, tecnològics, polítics, legals, demogràfics, sociològics, econòmics, etc.

Entron específic, que afecta d'una manera concreta cadascuna de les empreses i, per tant, varia segons el tipus d'empresa. Com els clients, els proveïdors, la competència, el control del govern sobre el sector o les relacions amb els sindicats, entre d'altres.

 
     
 

Explica què entens per Responsabilitat Social Corporativa. Posa’n dos exemples breus.

 
 

El compliment de la legislació és el punt de partida de la RSC. Aquesta serà la integració activa i voluntària de les empreses de les preocupacions socials i mediambientals en els seus negocis i les relacions amb els seus interlocutors (clients, treballadors, socis,...). Amb la finalitat que els clients li reconeguin el mèrit i escullin els productes d'aquesta empresa per comprar, abans que  els productes d'una altra que no compleix amb aquests requisits.

Vàrem posar a classe l'exemple de Balay en contraposició  LG. De Mercadona amb els seus treballadors (no dels "interproveïdors" que ho vaig explicar de passada). I el contraexemple de Union Carbide que va provocar el Desastre de Bhopal

 
     
 

5.- A una empresa societària amb personalitat jurídica pròpia podem distingir aquests actors. Defineix-los breu i concisament:

 
 

El soci: persona (física o jurídica) que posseeix accions (o participacions) de la societat mercantil

El treballador: Persona que treballa per compte d'altri. En  aquest cas per la societat mercantil.

L’administrador: Figura legal, segons la qual és el màxim responsable de l'empresa.

L’empresa en si: És el negoci en si mateix.

Empresari: segons el llibre de text, persona que dirigeix l'empresa, sigui l'administrador o en qui delegui l'administrador, o bé qui decideixi qui sigui la Junta General Accionistes (SA) o Partícips (SL).

 
     
 

Explica què vol dir que una empresa és individual on el titular de l’explotació és persona física o natural. Quines característiques essencials podem trobar en aquestes empreses. Contrasta-les amb les empreses societàries amb personalitat jurídica pròpia. Inventat la raó social i l’objecte social d’una empresa amb personalitat física o jurídica.

 
 

L’empresa individual, és una empresa on el titular de l’explotació és persona física o natural i no existeix diferència legal entre el negoci i el propietari de l’empresa. A l’empresa amb personalitat jurídica trobem per un costat els socis o propietaris de la mateixa, i l’empresa que és la titular de l’explotació del negoci. La principal diferència rau en que la responsabilitat a l’empresa individual és il·limitada i a la jurídica els socis només responen del capital aportat. Com a conseqüència d’això explicat, el titular de l’explotació del negoci a efectes d’assumir drets i obligacions és de l’empresa, no dels socis.

Exemple de empresa individual o física: Raó Social, Joan Carles Viñolas. I com a objecte social, exercici lliure de la professió com a comptable.

 
     
 

Semblances i diferències entre les participacions i les accions, en l’àmbit mercantil.

 
 

Les participacions, i també les accions, són parts iguals, acumulables i indivisibles del capital d'una societat mercantil. Ara bé, les participacions ho són d'una societat limitada, i les accions d'una societat anònima. Hi ha diferència entre aquests dos títols.

Les participacions no poden incorporar-se a títols negociables (no cotitzen en borsa) ni anomenar-se accions. És a dir, que per vendre les participacions has d'informar a l'administrador de la societat, i tenen preferència en la seva compra, aquells que ja són socis en la mateixa societat.

En canvi, les accions sí que es poden vendre lliurement.

 
     
 

Calcula el dividend que li pertocaria a un soci d’una societat anònima si el benefici de l’any 2014 ha estat de 45.000 €. Tot sabent que és propietari de 806 accions,  i que el capital social està dividit en 6.200 accions.

 
  dividend  
     
 

Què s’entén per funció d’organització d’una empresa?

 
 

Es defineix l'organització com aquella funció que té per finalitat dissenyar una estructura en què quedin definides totes les tasques que ha de realitzar cada persona que compon l'empresa, així com la seva responsabilitat i autoritat. A més, l'organització té com a objectiu ordenar el conjunt de relacions que poden sorgir entre les diverses tasques i, a la vegada, entre totes les àrees de funcionament de l'empresa.

 
     
 

Explica els òrgans de govern d'una empresa que té la forma jurídica de societat anònima.

 
 

La Junta General d'Accionistes. És la reunió dels accionistes on es prenen decisions, per majoria absoluta dels vots presents o representats. La Junta General Ordinària es reuneix dins els sis primers mesos de cada exercici per analitzar la gestió, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació del resultat. Ha de ser convocada per l'administració.

Els administradors. L'administració es pot confiar en una única persona o un grup de persones; és a dir, a un consell d'administració; en aquest cas les decisions es prenen per majoria absoluta. La JGA és l'òrgan al qual correspon nomenar els administradors.

 
     
 

A continuació tens una taula on apareix els valors afegits que suporta un producte fins que és consumit. El producte final és un Tetra Brik de llet. Acaba d’emplenar la taula. Calcula quin és el marge comercial que aplica cada empresa en percentatge (tant per cent). Necessito veure com a mínim un dels càlculs sobre el marge.

 
  valor.afegit.dos  
 

Càlcul del marge comercial de l'envasadora:

 
  marge.comercial.dos  
     
 

A quin preu hauria de vendre l’empresa distribuïdora per aconseguir un marge comercial del 230%?

 
  preu.de.venda  
     
 

Imagina que hi ha una economia en la qual només existeix un consumidor, la Tieta Enriqueta, i una única empresa, El Corte Inglés. Per la qual cosa, la Tieta Enriqueta treballa de dependenta al Corte Inglés. Fes el flux circular de  la renda. Explica quin és el corrent real i quin el financer.

 
 
flux.circular.renda
 
     
 

Explica què vol dir que una empresa és individual on el titular de l’explotació és persona física o natural. Quines característiques essencials podem trobar en aquestes empreses?. Inventat la raó social i l’objecte social d’una empresa amb personalitat física.

 
     
 

L’empresa individual, és una empresa on el titular de l’explotació és persona física o natural i no existeix diferència legal entre el negoci i el propietari de l’empresa. A l’empresa amb personalitat jurídica trobem per un costat els socis o propietaris de la mateixa, i l’empresa que és la titular de l’explotació del negoci. La principal diferència rau en que la responsabilitat a l’empresa individual és il·limitada i a la jurídica els socis només responen del capital aportat. Com a conseqüència d’això explicat, el titular de l’explotació del negoci a efectes d’assumir drets i obligacions és de l’empresa, no dels socis. El titular d'explotació d'una empresa individual, respon dels deutes de l'empresa amb el seu patrimoni pressent i futur (aquell que pot guanyar posteriorment a la fallida de l'empresa)

Exemple d'empresa individual o física: Raó Social, Joan Carles Viñolas. I com a objecte social, exercici lliure de la professió com a comptable.

 
     
 

L’empresa Alpha S.A. es constitueix amb l’aportació  ‘A’ de 7.000 €, de ‘B’ 21.000 € i ‘C’ aporta 42.000 €. Els socis ‘A’, ‘B’ i ‘C’ decideixen que cada acció tindrà un valor nominal de 70 €. Quantes accions formen el capital de l’empresa?

 
  calcul.accions  
     
 

Quines són les àrees funcionals o departaments, que acostumen a tenir les grans empreses. No cal que els expliquis, només que els diguis. I digues quina és l’Àrea que no tindrà una empresa que exerceixi professionalment dissenys d’arquitectura per a altres empreses de promoció i construcció de naus industrials, raona la resposta.

 
 

Àrea Comercial, Àrea de producció, Àrea d’inversió i finançament, Àrea de RRHH. A una empresa comercial no existeix àrea de producció, del contrari, seria una empresa industrial.

 
     
     
 

3T

 
 

Les empreses, normalment, no es dediquen a la fabricació d'un únic producte sinó que en fabriquen diversos. Per exemple:

L'empresa Danone comercialitza làctics:

 • Iogurts (iogurt natural, Danissimo, Griego...)

 • Funcionals (Actimel, Essensis, Danatem...)

 • Infantils (Danonino, Mi primer Danone...)

 • Postres (Danet, La copa, Arroz con leche...)

 • Bevibles (Danup)

 • Vegetals (Savia)

Què és l'amplitud de la gamma i la profunditat de la línia?

 
 

El nombre de línies que formen la gamma s'anomena amplitud de la gamma, i el nombre de variants de productes que formen la línia s'anomena profunditat de la línia.

La línea seria el conjunt de productes d'una gamma de productes que ofereix una empresa als seus clients. I la gamma el conjunt de líneas que té l'empresa al mercat.

Per exemple: La gamma infantil, presenta una línea de dos productes que són: Danonino i Mi primer Danone. Com que només són dos productes la profunditat de línea no és gaire profunda, podría tenir 15 podructes diferents.

 

 
 

Enumera (i prou) els tipus d'existències que trobem a una empresa comercial, i a una empresa industrial.

 
 
existencias
 
     
 

Quines funcions realitza el Departament Comercial d'una empresa? Enumera i prou.

 
 

Les funcions del departament comercial són les següents:

 • Anàlisi de mercat.

 • Màrqueting

 • Vendes

 
     
 

Per una empresa què és el preu d'adquisició i què el preu de producció?

 
 

S'entén per preu d'adquisició l'import total de la compra de la mercaderia.

S'entén per preu de producció els costos necessaris per fabricar el producte acabat: mà d'obra, matèria primera, consum energia, etc.

 
     
 

Calcula la nòmina corresponent al mes de juliol d’un treballador amb contracte indefinit, pertanyent al grup 1 cotització que té reconegudes les següents retribucions:

 • Salari base: 1150 €.

 • Antiguitat: 300 €.

 • Productivitat: 150 €

 • Plus locomoció: 58 € (justificats amb tiquet).

 • Cobra  dues  pagues  extres  equivalents  cadascuna d’elles al salari base, que es cobren al juny i al desembre.

 • Li correspon una retenció de l' IRPF del 25 %.

 
     
 
bases.nomina
 
     
 

VALORACIÓ D'EXISTÈNCIES

 
 

Quina és la finalitat principal i comuna dels mètodes FIFO i PMP?

 Valorar econòmicament les existències

 
 

Les unitats que hi ha a magatzem pels dos mètodes pot ser diferent en algun cas?

 

Les unitats físiques, evidentment, han de ser  les mateixes en tots dos casos

 
 

L'import de les mercaderies que surten de magatzem per vendre a clients és a preu de cost o preu de venda?
A preu de cost, evidentment.

 
     
 

L'import de les mercaderies finals pel mètode FIFO i pel mètode PMP hauria de donar el mateix? Per què?

No, és clar que no han de coincidir les mercaderies si es valoren econòmicament de manera diferent.

 
     
  FIFO  
     
  PMP