Aquí us deixo penjats dos comptes anuals que us els podeu descarregar clicant.
(Per poder-los visualitzar necessiteu l' Acrobat Reader.)

La Distribuidora del Baix Maresme SA
També anomenada DIBAMSA, pertany a un important grup d'empreses que es diu Grup Serhs. Els comptes anuals que trobareu no són els abreujats. No us amoïneu si n'hi han moltes coses que no enteneu, només doneu-hi una ullada.

DIBAMASA
Benet Ribas és una fàbrica d'embutits de molt bona qualitat. Millor qualitat que la mitjana d'embutits, com Camprofio, per exemple. Tenen una tradició en l'el·laboració de pernils cuits molt més antiga que l'antiguitat de l'empresa.
SANTAGNA
Penjat el dia 02/02/2009

Aquí teniu el balanç de situació i el compte d'explotació d'una mateixa empresa. Amb el Plà General Comptable de 1990 i el Nou del 2007.
Pàgina 17 del llibre de text. He fet els balanços a partir de les dades del llibre.
Busqueu les set diferències...

No us preocupeu per les diferències,
les explicaré a classe en el seu moment.
Ara, m'interessa més que us concentreu
en el que estic explicant sobre la comptabilitat.

PGC 1990
Empresa IES TORROELLA DE MONTGRÍ
Balanç de situació
Pèrdues i Guanys
PGC 2007
Empresa IES TORROELLA DE MONTGRÍ.
Balanç de situació
Pèrdues i Guanys
Al tanto No us emboliqueu massa, amb una ullada n'hi ha prou.
Respecte els Comptes, us deixo penjat a continuació la comparació, compte per compte, de tots dos Plans Comptables, però tant de detall es passa set carrers del que veurem nosaltres a classe, però per si un dia ho necessiteu, aquí ho teniu.
Comparació de tots dos Plans Generals Comptables, compte per compte.
EXEMPLE DE CICLE COMPTABLE
molt senzill.
No us espanteu si no s'enten a la primera.
(penjat el dia 02/03/2009)
L'empresa ANTONIO ESPAVI SL, comença l'any 2009 amb un balanç de situació inicial. Realitza un seguit d'operacions que es poden veure al LLIBRE DIARI, i després tanca l'any.
  1. Balanç de situació inicial a 01/01/2009

  2. Llibre diari.

  3. Balanç de situació final a 31/12/2009

  4. Llibre major sense tancar l'exercici a data 31/12/2009

  5. Llibre major un cop tancat l'exercici a data 31/12/2009

  6. Alguns ratis que es poden calcular del balanç final.

DOCUMENTS PENJATS DISSABTE 30 DE MAIG DE 2009
PER ALS ESTUDIANTS DE 1er BAT

L'empresa ANTONIO ESPAVI SL, amb nous assentaments i la rectificació que vàrem dir a classe.

Una mica d'explicació

Balanç de situació inicial a 01/01/2009

Balanç de situació final a 31/12/2009

Anotacions al llibre diari 2009

El llibre major 2009

El compte de Perdues i Guanys (PiG) 2009

Valoració de les existències.

Us faig arribar dos documents:

El primer titulat "Una mica d'explicació" consisteix en el que diu i està en format PDF. He incluit en ell els quadres de l'excel que vàrem veure a classe.

El segon titulat "quadres exel dels exemples del llibre" consisteixen en el que diu i estan en format EXEL versió del 1997 i 2003 compatibles amb Open Office. En ells podeu mirar les fòrmules que he fet servir per calcular cadascun del preus que serveixen per valorar les existències.

Una mica d'explicació (pdf)

Quadres exel del exemples del llibre. (exel i open office)
Les cel·les en groc del full de càlcul signifiquen que són dades
no s'han de calcular perquè ja ens venen donades. Com per exemple
el preu a que comprem a proveïdor. És un preu que s'ha negociat prèviament,
com és lògic. Em deia una senyora a qui havia de fer un pressupost:
"¿Niño, tu comprarías algo sin saber antes el precio?"

L'amortització de l'immobilitzat

Us faig cinc cèntims sobre l'amortització de l'immobilitzat, que insisteixo no substitueixen els apunts que hauriau d'haver pres a classe.

Amortització de l'immobilitzat adaptada al nou PGC 2007
Variació d' Existències Explicació sobre la variació de les existències i el mètode que cal emprar legalment

Us deixo penjat l'exàmen de la tercera avaluació

Exàmen de la 3ª Avaluació 1er. Batx. Amb les preguntes falses marcades

Exàmen de la 3ª Avaluació 1er. Batx. En que totes les preguntes són correctes.

Respecte la valoració d'Existències, ja està penjat a aquesta web les respostes correctes.

NOTES ECONOMIA Notes Economia tercer trimestre primer batxillerat
NOTES EMPRESA Notes Empresa tercer trimestre primer batxillerat
AVALUACIÓ FINAL CURS 2008-09 1er Batx
Notes Economia. Repesca Notes de la recuperació de la 2a avaluació i de qui va voler pujar nota del curs
NOTES FINALS D'ECONOMIA Notes finals del curs d'economia.
NOTES FINALS D'EMPRESA Notes finals del curs d'empresa.
Els cognoms als llistats de noms no figuren per garantir la privacitat a que obliga la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datospersonales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar".